Startsidan  Nyheter  Föreningen  Stadgar  Styrelsen  Medlemskap  Kalendarium 


logo2.jpg

Föreningen grundad 1983.

På Internet sedan 1997

gk-logonline.jpg
Genklang ges ut av / is published by © Ovansiljans Släktforskare.


Stadgar

Genklang
Moraskivan
Forskarhjälp
Forskarsalen
Register
Nybörjare
Våra socknar
Efterlysningar
Till salu
Förteckning
Länkar
Sveriges kungar
Litteratur
Utbytestidningar
Kurser

English page


1§:
a NAMN. Föreningens namn är Ovansiljans Släktforskare.
b SÄTE OCH VERKSAMHETSOMRÅDE. Föreningen har sitt säte i Mora. Det geografiska verksamhetsområdet utgörs av kommunerna i Ovansiljan.
c ÄNDAMÅL. . Föreningen ska i sin verksamhet: tillvarata gemensamma och allmänna släktforskningsintressen, uppmuntra det lokala intresset för genealogi och släkthistoria, bedriva upplysningsverksamhet och påverka myndigheter och politiker till insatser som gynnar släktforskningen i regionen, samt använda eventuellt överskott av inkomster till inköp och komplettering av befintlig utrustning. Denna verksamhet bör bedrivas under så informella former som möjligt. Föreningen bör eftersträva samarbete med andra organisationer, både inom och utom det geografiska verksamhetsområdet.
d OBEROENDE. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

2§:
a MEDLEMSKAP. Till medlem kan styrelsen anta intresserad person, som har att erlägga av årsmötet fastställd avgift. Medlemskap upphör om aktuell avgift inte erläggs. Annan förening eller organisation kan antas efter överenskommelse med styrelsen.
b UTESLUTNING. Medlem som aktivt motarbetar föreningen kan, om skriftlig varning inte beaktas, uteslutas av styrelsen. Medlemsavgiften betraktas då som förverkad och behöver inte återbetalas. Utesluten medlem har rätt att få sin sak omprövad av föreningens årsmöte, som också ska ta definitivt beslut i varje uteslutningsärende.

3§:
ORGAN. Föreningens organ är ¤ Föreningens årsmöte
¤ Styrelsen
¤ Revisorerna
¤ Valberedningen

4§:
a FÖRENINGENS ÅRSMÖTE. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av de fysiska personer som är medlemmar i föreningen. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtt må utövas endast av personligen närvarande medlem och kan således inte utövas genom fullmakt. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Val ska ske med slutna sedlar när någon närvarande begär det. För beslut krävs enkel majoritet. Anslutna föreningar och organisationer äger ingen rösträtt.
b TIDPUNKT OCH KALLELSE. Årsmöte ska hållas senast under mars månad varje år. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Till föreningens årsmöte ska samtliga medlemmar kallas senast två veckor i förväg. Detta ska ske antingen genom personlig kallelse från styrelsen och/eller genom annons i medlemstidningen Genklang eller på orten spridd tidning.
c PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTA. Vid årsmöte ska protokoll föras, som ska justeras av mötesordförande och minst en justeringsman. Motioner får lämnas in av medlem och måste vara styrelsen tillhanda senast 30 november för att behandlas vid årsmötet. Motion som inkommer för sent, kan bli föremål för överläggning, men inte för beslut.

  1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
  2. Val av minst en justeringsman, att jämte ordföranden justera     protokollet.
  3. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst.
  4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiredovisning.
  5. Revisorernas berättelse.
  6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
  7. Fastställande av antal styrelseledamöter enligt §6.
  8. Val av ordförande för föreningen för en mandatperiod på två     år (vartannat år).
  9. Val av styrelseledamöter i enlighet med §6
  10. Val av revisorer i enlighet med §8.
  11. Val av valberedning i enlighet med §9.
  12. Fastställande av medlemsavgift.
  13. Behandling av motioner.
  14. Övriga frågor.

5§:
EXTRA ÅRSMÖTE. . Extra årsmöte kan hållas när styrelsen så anser nödvändigt eller om minst 10 medlemmar skriftligen till styrelsen så yrkar. Också revisorerna äger påkalla extra årsmöte. Vid extra årsmöte ska endast beslutas i ärenden som varit angivna i kallelsen, som ska skickas ut enligt de regler som gäller för ordinarie årsmöte. Vid extra årsmöte ska protokoll föras, som justeras av två därtill valda justeringsmän.

6§:
a STYRELSENS UPPGIFTER. . Styrelsen utses av årsmötet och är, när inte årsmötet är samlat, föreningens beslutande och verkställande organ. Styrelsen har till uppgift att leda och samordna verksamheten i enlighet med §1 och de riktlinjer som dragits upp av årsmötet.
b STYRELSENS FORM. . Styrelsen består av ordförande samt minst sex ledamöter, vilka väljs för en period av två år. För att kontinuiteten i styrelsen ska behållas så långt det är möjligt, ska föreningen utse hälften av styrelsens ledamöter årligen. I det fall då ledamot avgår under pågående mandatperiod, väljs vid nästa årsmöte efterträdare genom fyllnadsval endast till mandatperiodens slut. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, samt eventuella övriga funktionärer. Avgående ledamot kan återväljas.
c STYRELSENS ARBETSORDNING. . Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller då minst tre ordinarie ledamöter så begär. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras, vilket ska justeras av ordförande jämte ytterligare en av mötet utsedd ledamot. Styrelsen företräds, om styrelsen inte bestämmer annorlunda, av ordföranden. Beslutsmässighet uppnås då samtliga ledamöter kallats och minst hälften av ledamöterna, däribland ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Ledamot kan inte vara representerad genom fullmakt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

7§:
RÄKENSKAPER. . Styrelsen ska föra räkenskaper, som vederbörligen avslutade för räkenskapsår/kalenderår tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före 31 januari nästföljande år för granskning.

8§:
REVISORER. Två revisorer, samt två revisorssuppleanter, utses av årsmötet och har till uppgift att granska föreningens verksamhet och utföra löpande kontroll av föreningens ekonomi. De ska årligen till årsmötet avge en av dem undertecknad revisionsberättelse. Revisorernas mandattid är två år.

9§:
VALBEREDNING. Valberedningen, som ska bestå av två till fyra ledamöter, har till uppgift att bereda årsmötets val. Den ska upprätta ett förslag till styrelse och revisorer i enlighet med de regler som omnämns i stadgarna. Valberedningen bör eftersträva att dess förslag kan bifogas kallelsen till årsmötet.

10§:
VERKSAMHETSÅR. Föreningens verksamhetsår, liksom dess räkenskapsår, sammanfaller med kalenderåret.

11§:
STADGEÄNDRING. För ändring av dessa stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet vid föreningens årsmöte. Ändringsförslag skall tillsändas medlemmarna personligen senast en månad före årsmötet. Stadgeändring träder i kraft omedelbart efter det att föreningen antagit dem och upphäver föreningens tidigare stadgar.

12§:
SLÄKTFORSKARFÖRBUNDET. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Beslut om utträde fattas endast av årsmöte.

13§:
FÖRENINGENS UPPLÖSNING. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast på förslag av styrelsen. För sådant beslut fordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid definitivt beslut om upplösning ska även beslut fattas om dispositionen av föreningens tillgångar, vilka inte får fördelas bland medlemmar eller privatpersoner.


Antagna på årsmötet 2016.

© Ovansiljans Släktforskare.

Redaktör / Editor: Lars Stjernlöf, Mora.
Föreningen är anslutet till Sveriges Släktforskarförbund sedan 1986 och
Dalarnas Släktforskarförbund sedan 1999.